สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และพาณิชย์ อุตสาหกรรม กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้โดยนำผลงานไปจัดแสดง 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำถั่งเช่า น้ำลำไยผสมเม็ดบีดส์น้ำถั่งเช่าเข้มข้น ครีมเจลสารสกัดขมิ้นและมะขามป้อม ข้าวเกรียบกล้วยผสมเนื้อแก้วมังกรแดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ในส่วนของวันที่ 8 เมษายน 2562 อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วม “กิจกรรม Highlight Stage ประจำปี 2562 ในพิธีมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 และ PM 2.5 (Dust Boy) โดย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ครั้งนี้ด้วย.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: