นครนายก ครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมเข้มแข็ง

นครนายก ครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมเข้มแข็ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในงานครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมเข้มแข็ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในงานครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมเข้มแข็ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ในการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครและสตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและดูแลผู้สูงอายุ โดยภายในงานได้มีเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 45 แห่ง เข้าร่วมในกิจกรรม 30 คน มีการมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลดีเด่น จำนวน 29 รางวัล มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น 12 แห่ง มอบบ้านผู้สูงอายุ 15 หลัง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการออกซุ้มอาหาร การสาธิตกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายภายในงานอีกด้วย ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: