อบจ.มุกดาหารร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

อบจ.มุกดาหารร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายวิริยะ ทองผา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 ณ วัดชัยภูมิบ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสวนประเพณีอันดีงาม ให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป
นายวิริยะ ทองผา กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวตำบลบ้านค้อให้คงอยู่ถึงลูกหลาน และเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่จะหลอมรวมจิตใจของพี่น้องชาวตำบลบ้านค้อให้สมัครสมานสามัคคี รักใคร่ และที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนยังคงศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธทุกคน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: