การประชุมติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน

การประชุมติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน
วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมฯ คณะทำงานด้านติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการฯ ที่ประชุมมีมติให้เน้นย้ำประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
๑. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ใช้ความเร็วเกินโดยเฉพาะการขับผ่านเส้นทางที่มีการเล่นสาดน้ำตามประเพณี เนื่องจากถนนเปียกและลื่น
๒. รณรงค์ให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีอาการมึนเมาให้พักอยู่ในบ้าน ไม่ขับขี่รถขณะที่มีอาการมึนเมา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๓. ทุกพื้นที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องของ ถนน โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพถนนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งติดตั้งป้ายจราจร เช่น ป้ายเตือน ให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าถึงสิ่งที่อาจเป็นอันตราย
๔. ให้เข้มงวดในการตรวจอาวุธของผู้ขับขี่ และผู้มาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ตามประเพณี เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่ไม่คาดคิด
๕. ให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้นที่ทุกแห่ง ร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการควบคุมทางสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัด

ณรงค์ศักดิ์ หิรัญหลวง รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: