คณะ 28 ธันวา พระเจัาตากสินมหาราช จัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช และ พิธียกดาบ (เหล็กน้ำพี้) ปราบไพรี ปราบดาภิเษกครบ 251 ปี(ครั้งที่ 1) ณ พระอุโบสถน้อย วิหารหลวง หน้าพระปรางค์วันอรุณราชวราราม มหาวรวิหาร

คณะ 28 ธันวา พระเจัาตากสินมหาราช จัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช และ พิธียกดาบ (เหล็กน้ำพี้) ปราบไพรี ปราบดาภิเษกครบ 251 ปี(ครั้งที่ 1) ณ พระอุโบสถน้อย วิหารหลวง หน้าพระปรางค์วันอรุณราชวราราม มหาวรวิหาร

เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 62 (วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช )เวลา 16.09 น.-21.59 น. เป็นต้นไปภายในงานพิธีนี้ มีผู้ศรัทธาร่วมบุญ ร่วมใจ ร่วมแรง ร่วมศรัทธา บารมี สามัคคีธรรม น้อมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม่ทัพ นายกอง ทหารที่ร่วมต่อสู้ในการกอบกู้เอกราช ทหารไทย จีน มอญ ที่เสียสละชีพเพื่อชาติ และ ลูกหลาน ผ่านวันเวลา 251 ปี มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบวงสรวงสักการะ ร่วมบุญใหญ่มหากุศลด้วยกันตามกำลังศรัทธา ดังมีรายนามดังนี้ (ประธานใหญ่) 19 ท่านในการถวายราชสักการะในปีนี้

1. พระครูชนินทร์ กิจจาภิรมย์ ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

2. คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ ประธานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณฯ

3. คุณสมจิต วรรณธนศิลป์ ประธานสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกน้อย

4. รองศาสตราจารย์.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

5.ผอ. คงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ประธานสภาลูกเสือไทย สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ

6.คุณวรพนธ์ คงสิวะพิสิฐ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมไท้เก๊ก ประเทศไทย

7.นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี นายกสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทยฯ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

8. นายแพทย์ อนุวรรต ผลบุณยรักษ์ ประธาน คณะผู้สร้างรอยพระพุทธบาท วัดอโศการาม ราชวรวิหาร

9.คุณโฆษิต สุวินิจจิต ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

10. พลเอก วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

11. พลเอก กสิณ ทองโกมล นายกสมาคมยกน้ำหนักคนพิการ แห่งประเทศไทย

12. คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ ประธานเจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา

13.นายองอาจ ดำรงค์สกุลวงศ์ ประธานบริษัท อินเตอร์ไฮค์ จำกัด มหาชน

14.รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุชานี แสงสุวรรณ ประธานสถานีโทรทัศน์ BMC TV.

15. คุณวิเชษฐ์ เกตุจรรยากุล กรรมการผู้จัดการบริษัทแจ๊คกี้แอร์คอดิชันเซอร์วิส จำกัด จากพัทยา

16. คุณกิตติ บุษยโภคะ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด

17. คุณธีระวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลชาตื อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร

(รองประธาน)
1.คุณสมเกียรติ เลิศกาญจนพร
กรรมการสถานศึกษารรประถมทวีธาภิเศก

2.ท่านครู สุดสงวน ทองมา ปราชญ์ทางว่าวไทยจุฬาปักเป้า

3. ท่านครูวิรัตน์ เกิดเงิน ปราชญ์ตะกร้อลอดห่วง

4.ท่านวิชาญชัยนันท์ จันทอนุรักษ์ ประธานบริษัท พลอยสกรีน จำกัด

5. พลเรือเอก ประพฤฒิพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ

6.คุณจตุรงค์ เตชะกำพุกประธานบริษัทบางกอกเฮ้าส์เทรดดิ้ง จำกัด

7. คุณบัญชา เทียนศิริ(พี่ต๋อย) ประธานชุมชนตรอกวังหลัง

8. นายเด่น กาญบุตร นายกสมาคมเมโลเดียน แห่งประเทศไทย

9.พ.ต.ต.ศุภวัฒน์ กรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลต์

10. คุณเสริมศักดิ์ เจซีเซเนเตอร์ผู้คิดค้นเกมส์ภาษาไทยอักษรไขว้

11. คุณนุสรา วรวิทยาการ ประธานจิตอาสาแพทย์ของแผ่นดิน

12. คุณชณัฐิกาญจน์ ไทยมีสุข ประธานผู้ศรัทธาองค์รวมมหาเทพ

13. คุณแสงเดือน เมฆมัธยันห์ ประธานจิตอาสาดูแลพระพุทธศาสนา

14. คุณธวัชชัย คุ้มฉาย ประธานจิตอาสาวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

ซึ่งมีเจ้าพิธีพราหมณ์ โหราจารย์ ทนง เทพศรียันตรา ประจำ*พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา* จากลุ่มแม่น้ำท่าจีน พร้อมด้วย แม่ครูบายศรี สุภาพร กายา ประธานผู้ศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำระยองตะวันออก / พ่อคร ูเดชธนา ทัพบุดดา ประธานผู้ศรัทธา แห่งลุ่มแม่น้ำชี*อีสานเหนือ* และ พราหมณ์ผู้ช่วยฯในเวลา 17.09 น. เริ่มพิธีสวดสดัปกรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีท่าน พระเดชพระคุณ พระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ เวลา 17.56 น. กล่าวบทอาเศียรวาทถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 โดย นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป เวลา 18.09 น.เริ่มพิธี จุดเทียนชัย ซึ่งมีประธานใหญ่-ประธานร่วม -รองประธาน และ ท่านผู้มีเกียรติร่วมในพิธียกดาบปราบไพรี ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยประธานคณะฯกล่าวสัตย์ปฏิญาณ และ พระสงฆ ์9 รูปสวดชยันโตเสริมในพิธีและถวายจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ เริ่มพิธี อุทิศส่วนกุศล เนื่องในงาน วันคล้าย วันพระราชสมภพอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ.บริเวณด้านหน้าโปสถ์น้อย วิหารหลวง พระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาครับ

ุผ่านเลนส์ 005- รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: