ปทุมธานี รองผวจ.แถลงเตรียมเปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย ระดมผลผลิตเกษตรเกรด GAP

ปทุมธานี รองผวจ.แถลงเตรียมเปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย ระดมผลผลิตเกษตรเกรด GAP
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 เมษายน 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางละออง ชื่อฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของการจัดงาน คือ การนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย

กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น“ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลัก คือ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กล้วยหอมทอง ฝรั่ง และผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด โดยเฉพาะปลาดุก เป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงกันมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นปทุมธานียังมีตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดไท เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและอาเซียน ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ทางจังหวัดฯ จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง” คือ แปลงฟาร์มของเกษตรกรที่ผลิตต้องได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูป เป็นอาหารต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึง มือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่าง ๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ ของกระทรวงสาธารณสุข, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายการเป็นเมืองอาหารปลอดภัยของปทุมธานี
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดกับงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตจังหวัดปทุมธานี ที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะนำมาส่งถึงเราทุกคนด้วยตัวเองกับมือ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: