คุมประพฤติร่วมใจ คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ

คุมประพฤติร่วมใจ คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ

วันนี้ (20 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ ภายใต้คำขวัญคุมประพฤติร่วมใจ คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ โดยใช้หลักการ 3 R ประกอบด้วย 1.ลดการใช้ (Reduce) 2.การใช้ซ้ำ (Reuse) 3.การนำมาแปรรูปใหม่ (Recycle)
กรมคุมประพฤติเริ่มลดขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 สามารถลดจำนวนขยะได้ แบ่งออกเป็น ขยะอินทรีย์ลดลงจำนวน 92.1 กิโลกรัม ลดลง 24.38% ขยะรีไซเคิลลดลงจำนวน 20.6 กิโลกรัม ลดลง16.59% ขยะอันตรายลดลงจำนวน 9.8 กิโลกรัม ลดลง 74.24% ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงจำนวน 332 ใบ ลดลง 41.9% แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงจำนวน 78 ใบ ลดลง 54.16% โฟมบรรจุอาหารลดลงจำนวน 35 ใบ ลดลง 100%
นอกจากนี้จากการประเมินตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อวัดรอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) กรมคุมประพฤติ ได้เต็ม 10 คะแนน ซึ่งถือเป็นความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทั้งสิ้น
ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานให้ความสำคัญ ร่วมมือร่วมใจกัน คิดก่อนใช้ มีวินัย ไม่สร้างขยะ โดยร่วมกันดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือใช้ ปิ่นโต ภาชนะหรือใช้วัสดุธรรมชาติในการใส่อาหาร เพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

%d bloggers like this: