ราชบุรี – ชาวไทยเชื่อสายกะเหรี่ยงกว่า 4,000 คน ร่วมประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง

ราชบุรี – ชาวไทยเชื่อสายกะเหรี่ยงกว่า 4,000 คน ร่วมประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง

วันที่ 20 เม.ย.62 ที่วัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี นายกองตรีสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง พร้อม
ประชาชนชาวไทยเชื่อสายกะเหรี่ยงกว่า 4,000 คน จาก 4 จังหวัดที่อาศัยอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำพาชี ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปร่วมงานประจำปีวัดแจ้งเจริญ จังหวัดราชบุรี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย
.62 เพื่อร่วมพิธีสำคัญที่ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติ คือการให้พระเหยียบหลัง เพราะเชื่อว่าเป็นบุญที่จะส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง และ
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายภายในจิตใจ

ซึ่งทุกๆปีในช่วงขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ และ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ที่วัดแจ้งเจริญ จะมีชาวกะเหรี่ยงเดินทางมายังวัดแห่งนี้ โดยมิได้มี
การนัดหมาย ซึ่งถือเป็นความเชื่อที่ต้องปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยชนเผ่ากะเหรี่ยงใน 4 จังหวัดจะเดินทางรอน
แรมมานมัสการ”หลวงพ่อนวม” ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแจ้งเจริญ ซึ่งชนชาวกะเหรี่ยงให้ความนับถือ ศรัทธา เป็นอย่าง
มาก โดยทุกคนจะเดินทางมาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมต่างๆ และสุดท้ายการประกอบพิธีให้”หลวงพ่อนวม” เหยียบหลังและจึง
จะสรงน้ำให้กับหลวงพ่อนวม เพราะเชื่อว่าการให้หลวงพ่อนวมเหยียบหลังและสรงน้ำให้กับหลวงพ่อนวม ก่อนเดินทางกลับภูมิ
ลำเนา จะทำให้ผลบุญนี้ส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตนเองและครอบครัว ซึ่งถือเป็นสิริมงคลในการ
ดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้ ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า 3,000 – 5,000 คน โดยมี พระครูศรีธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
เจริญ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง เป็นพระผู้เหยียบหลังชนชาวกระเหรี่ยงที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธี ซึ่งชนเผ่ากระเหรี่ยงถือ
พระครูศรีธรรมาภรณ์ เป็นองค์แทน”หลวงพ่อนวม”

นายทิวัตถ์ ขันถม อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีทุกปี เพราะถือ
เป็นประเพณีที่ต้องยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นสมัยบรรพบุรุษ ซึ่งหลังตนเองประกอบพิธีต่างๆ เสร็จ ตนเองก็จะเข้าพิธีนอนให้ พระ
ครูศรีธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญองค์ปัจจุบันเหยียบหลังและสรงน้ำพระ เพราะตนเองเชื่อว่าจะช่วยให้ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่ว
ร้าย โรคภัยออกไปจากตนเอง และครอบครัว ส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิต

โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น การแสดงของเยาวชนชาวกะเหรี่ยง นิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณี
เหยียบหลังกะเหรี่ยง การประกอบพิธีพลีกรรม บวชพระ บวชชี ขอลูก อาบ-ดื่มน้ำมนต์ เพื่อเป็นการแก้กรรมผิดผี และเป็นการ
แก้บนในสิ่งที่ขอกับหลวงพ่อนวม โดยปีนี้มีชนเผ่ากะเหรี่ยงร่วมบวชสามเณร และบวชชีพรามหณ์ มากกว่า1,000 คน ซึ่งประเพณี
เหยียบหลังกะเหรี่ยงมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีกรรมของชาวกระเห
รี่ยงที่มีความนับถือต่อหลวงพ่อนวม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีต ประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง เป็นประเพณีแห่งเดียวที่มี
การชุมนุมของชนเผ่ากะเหรี่ยงมากมายที่สุดในโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นสิ่งที่แปลก และน่าสนใจ จนต้องกลับมาท่อง
เที่ยววัดแจ้งเจริญอีกครั้ง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: