แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และศึกษาดูงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และศึกษาดูงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน การนำภารกิจด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน มีโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการนำไปใช้ต่อไป ประกอบด้วยอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก 19 อำเภอ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน โดยกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม มาตรา 40 การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม IT และการจัดทำแผนงานโครงการด้านแรงงาน และในวันที่ 23 เมษายน 2562 มีกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงนิเวศน์ ณ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (ถ้ำขมิ้น) อำเภอบ้านนาสาร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: