สระบุรี.. เทศบาลตำบลธารเกษม จัดเสวนาทิศทางกัญชาไทย วิถีไทยวิถีโลก เทศบาลตำบลธารเกษม เปิดโครงการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและประชาชน

สระบุรี.. เทศบาลตำบลธารเกษม จัดเสวนาทิศทางกัญชาไทย วิถีไทยวิถีโลก
เทศบาลตำบลธารเกษม เปิดโครงการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและประชาชน
วันที่ 24 เม.ย.62 เวลา09.09น. นายกฤษฏางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ และประชาชนในตำบลธารเกษม การจัดการโครงการอบรมการศึกษาดูงานและองค์กรต้นแบบเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และรู้จักนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้โดยต้องคำนึงถึงความพอประมาณและมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กันไปกับการกระทำไม่เบียดเบียนแบ่งปัน ซึ่งกันและกันมีการสนับสนุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์พลังในการเชิงบวกสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนนำไปสู่ความสามัคคีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ความมีการปรับเปลี่ยนต่างๆในปัจจุบันได้ โดย มีคู่มีผู้ร่วมเข้าโครงการประกอบด้วยกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตลอดจนประชาชนทั่วไปจำนวน 180 คน
จากนั้นสภากัญชาแห่งประเทศไทยได้เสวนาเรื่องทิศทางกัญชาไทย วิถีไทยวิถีโลกที่ห้องประชุมเทศบาล ต.ธารเกษมได้มีการประชุมเกี่ยวกับ โครงการ ปลูกกัญชาบำบัดโดยมีการ

เสนอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมโครงการนำการเสนอความคิด จากพี่น้องประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ อยากศึกษาเรียนรู้ในด้านการปลูกกัญชาเป็นยาบำบัด เพื่อเป็นการศึกษาวิธี การนำกัญชามาเป็นยาบำบัด ที่ถูกต้องนั้นและถูกกฎหมาย โดยมีนายทองด้วง วิบูลย์ปิ่น ในฐานะประธานสภากัญชาจังหวัดสระบุรีได้นำเสนอในที่ประชุม โดยมีนายสละ นิราภรณ์ในฐานะ ประธานสภากัญชาตำบล และเป็นประธานเกษตรกรของอำเภอพระพุทธบาท ร่วมชี้แจงเสนอแนะในที่ประชุม โดยให้มีการจัดคณะกรรมการสภาระดับประธานสภากัญชาจังหวัด และประธานสภาอำเภอและประธานสภาตำบล ในที่ประชุมได้มีการประชุมการแต่งตั้งคัดสรรตัวแทนกว่า 9 ตำบลในอำเภอพระพุทธบาท และอำเภอข้างเคียง ให้มีการประชุมจัดตั้งประธานโดยใช้สถานที่ห้องประชุมของเทศบาลตำบลธารเกษม
ทางด้านนาย กฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม ก็บอกว่ากัญชาเป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจในปลูกเพื่อส่งการผลิตไปสกัดเป็นยาบำบัดรักษาโรคได้และมีราคาดีกว่าเกษตรอื่นๆ แต่ถ้าสามารถมีการเปิดการับอนุญาต จากกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตอำเภอพระพุทธบาทสามารถนำปลูก และสามารถสกัดทำเป็นยารักษาโรคได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นรายได้อีกแบบหนึ่งที่เกษตรกรจะมีรายได้สู่ครอบครัวที่ดีขึ้น แต่ต้องรอดูเรื่องทางด้านกฎหมายหรือว่า พ.ร.บ.ที่ผ่านจากสภาอีกครั้ง ทางด้านสภากัญชาไทยจึงมีการประชุมแต่งตั้งตัวแทนประธานสภากัญชาตำบล ประธานสภากัญชาอำเภอ ประธานสภากัญชาตำบล เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลต่อไปอีกด้วย
เสียง..นาย กฤษฎางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: