การประชุม คณะกรรมการ อนุกต.ตร.กทม.บก.น.1วาระประจำปี2562-2564 ครั้งที่1/2562

การประชุม คณะกรรมการ อนุกต.ตร.กทม.บก.น.1วาระประจำปี2562-2564 ครั้งที่1/2562
ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานคณะอนุ กก.กทม.และ ประธานกต.ตร.บก.น.1เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ อนุกต.ตร.กทม.บก.น.1วาระประจำปี2562-2564 ครั้งที่1/2562 ณ หัองประชุมสำราญกิจ บก.น.1โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ประธานกิตติมศักดิ์,พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1รองประธานคณะอนุกรรมการ,พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1 อนุกรรมการ,นาย.กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา,นาย.สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ที่ปรึกษา,นาย.ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม-อนุกรรมการ,นาย.ประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาล-อนุกรรมการ,นาย.ชนินทร์ เตรัตนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ-อนุกรรมการ,นาย.กิตติศักดิ์ วงศ์จีน ผู้แทนสำนักอัยการ-อนุกรรมการ,นาย.การุณ กิจคุณาเสถียร ประธานกต.ตร.สน.พญาไท-อนุกรรมการ,นาย.สมบูรณ์ กิจลิพาพร ประธานกต.ตร.สน.ห้วยขวาง-อนุกรรมการ,นาย.วัชระ ศิริเทียนทอง ประธานกต.ตร.สน.มักกะสัน-อนุกรรมการ,นาย.มนูญ พุฒทอง ประธานกต.ตร.สน.นางเลิ้ง-อนุกรรมการ,นาย.เติมศักดิ์ปิติธนสารสมบัติ์ ประธานกต.ตร.สน.ดุสิต-อนุกรรมการได้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ”กต.ตร.บก.น.1″ให้เป็นรูปธรรมในทุกๆด้านของงานกิจกรรม”กต.ตร.บก.น.1″ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Leave a Reply

%d bloggers like this: