ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบเข็มสถาบัน นศ. พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 6

ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบเข็มสถาบัน นศ. พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 6
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเข็มสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มที่ระลึก พร้อม ให้โอวาท แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยในปีการศึกษา 2561 มีว่าที่บัณฑิตพยาบาล จำนวน 83 คน เข้ารับเข็ม พร้อมกล่าวคำปฏิญาณจากนั้นได้เดินแถวนำเข็มสถาบันมอบให้ผู้ปกครองติดให้ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตัวแทนบัณฑิตกล่าวคำขอขมาครู ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจ และตราตรึงใจต่อ คณาจารย์ นักศึกษาและบรรดาญาติๆ ที่มาร่วมยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
โดย พิธีมอบเข็มสถาบัน จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ อันจะเสริมสร้างความมั่นใจความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พร้อมทั้งต้อนรับเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพและสถาบัน บทบาทและการปฏิบัติตน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบอันดีงามเป็นบัณฑิตที่ประกอบด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯ รุ่นที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 83 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดพิธีมอบเข็มสถาบันขึ้นเพื่อเป็น การแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชาชีพ อันจะเสริมสร้างความมั่นใจความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นก้าวสำคัญในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการสำเร็จการศึกษาตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: