มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เวทีกลางชั้น B ศูนย์การค้าซีคอนบางแค

มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ณ เวทีกลางชั้น B ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมและแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ อะไรชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย “อัตลักษณ์เมืองลับแล” โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยผ่านกลไกการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็งสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายนอกได้ โดยให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้าพื้นถิ่นโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมกันให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านองค์กรความรู้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีจุดเด่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค ตลาดต่างประเทศและการซื้อขายผ่านระบบ E – Commerce ต่อไปจึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเข้ามาชมงานและช่วยกันอุดหนุนสินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในงานนี้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่บริเวณชั้นใต้ดิน ห้างซีคอนบางแค

ทีมข่าว ภาคสนามเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: