กรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ
วันที่ 25 เมษายน 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/ 2562 พร้อมถ่ายทอดโครงการสร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยให้หน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมกำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงยุติธรรม และบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด และกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการตามนโยบาย ด้านการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ได้แก่ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการกำลังใจฯ โครงการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี โครงการนำร่อง บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติในแต่ละภาค เพื่อนำมาสู่การพัฒนาระบบงานคุมประพฤติต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: