พลัง จิตอาสา มทร.ธัญบุรี สานต่อ พระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสา เพื่อส่งเสริม การสร้างสังคมของคนดี เชิดชูคนทำความดี ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รณรงค์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แสดงพลังจิตอาสา จัดโครงการจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และได้ทำการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างและยกย่องนักศึกษาทั้งวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ แบ่งปันผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ โดยทำการคัดเลือกจากนักศึกษาจาก 11 คณะ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ด้วยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทานพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ เป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นการแสดงพลังจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกจิตอาสา การทำประโยชน์ ต่อการรับรู้ ให้แก่สังคม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้โครงการจิตอาสา บูรณาการชั่วโมงกิจกรรมให้กับนักศึกษา ในการทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ลดมลภาวะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผ่านกิจกรรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น การลอกผักตบชวาในคู่คลองมหาวิทยาลัย ด้วยพลังจิตอาสา นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการคัดเลือกคนต้นแบบจิตอาสา เป็นตัวอย่าง ผลักดัน ในการออกไปร่วมทำงานเพื่อสังคม การทำสาธารณะประโยชน์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 4 – 5 ปี ได้ผ่านการทำกิจกรรม ทำคุณประโยชน์ให้แก่อื่นและสังคมต่อไป
โดย “เจ” นายศุภรัตน์ รันตพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศต้นแบบจิตอาสา เล่าว่า นำความรู้ทางด้านการเชื่อมที่ตนเองถนัดและที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เชื่อมอุปกรณ์ เช่น คาด ใช้ขุดลอกคลอง เชื่อมตะแกรงใส่ขยะ ในการใส่ถังคัดแยกขยะ กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย “ผมเชื่อเสมอว่า การที่ทำเพื่อคนอื่น แล้วสิ่งที่เราทำนั่นจะส่งผลกลับมายังตัวเรา หรือถ้าสิ่งที่ทำนั่นจะไม่กลับมา แต่เมื่อทำให้คนอื่นมีความสุข นั่นคือความสุขสำหรับตัวเราแล้วครับ นำความรู้ไปใช้เพื่อสังคม ออกค่ายราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ การดูแลในส่วนของโครงสร้างอาคารเรียนหลังที่ 46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จ.เลย ประธานค่าย อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47,48 และ49 ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก และอาคารเรียนหลังที่ 50,51 ณ สถาบันเทคโนโลยี กำปงสปือ อ.ทะปง จังหวัดกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้สร้างโรงเรียนให้กับน้องๆ ตามถิ่นทุรกันดารได้เรียนหนังสือ ได้ให้โอกาสทางด้านศึกษา ช่วยกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หนุ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 “วาเลนไทน์” นายภัทริน วิริยะ เล่าว่า การเริ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งแวดล้อมดีสุขภาพจะดีด้วย ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนคณะอื่น ผักตบชวาจำนวนมาก ถ้าทำคนเดียวอาจจะทำไม่เสร็จ ต้องช่วยกันทำ ถึงแม้ว่าแดดจะร้อน แต่ทุกคนช่วยกันจนเสร็จ นอกจากนนี้ตนเองได้ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอาสาและสมัครใจในการพิธีกรดำเนินรายการ นำความรู้ที่ตนเองมี มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทางด้าน “หลิว” นายดณุพงษ์ พลดงนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า หลังเลิกเรียน หรือทุกครั้งที่มีเวลาว่าง “ช่างซ่อมบำรุงประจำคณะพยาบาล คือ หน้าที่หลักของผม” ซึ่งคณะพยาบาลเป็นคณะใหม่ ส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นผู้หญิง จะเข้าไปช่วยซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สำหรับกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ ได้เห็นถึงพลังจิตอาสาที่ทุกคนแสดงถึงความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัย “ใช้เวลาที่ว่างให้เป็นประโยชน์ครับ และได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมด้วยครับ”
สาวน้อยจากคณะบริหารธุรกิจ “กิ๊ก” นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีตะลาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เล่าว่า การลงลอกคลองในครั้งนี้ อากาศร้อนมาก แต่ทุกคนสู้เต็มที่ ทำเพื่อมหาวิทยาลัย เป็นผู้หญิงอาจจะไม่ได้ลงไปในคลอง คอยช่วยเกี่ยวผักตบอยู่ริมคลอง “ผักตบชวาเยอะมาก ถ้าไม่ลอกคลองจะทำให้น้ำไหลเวียนไม่สะดวก” ส่วนตัวตนเองจะทำกิจกรรมตลอด นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ออกค่ายอาสาบริหารธุรกิจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปลูกฝันด้วยการพัฒนาแห่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโป่งตาสา จ.ฉะเชิงเทรา ช่วยทาสีห้องสมุด และบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ
“ตรี” นายธรรมศิริ จิตต์มั่น นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ทุกวันพระ จะเล่นดนตรีที่วัดหว่านบุญ เป็นกิจกรรมที่ตนเองทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ นำความรู้ในเรื่องของดนตรีไปทำประโยชน์ เพื่อส่วนร่วม ทำหน้าที่ชาวพุทธ การทำกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตนเองสมัครใจเข้าร่วม ได้ทำเพื่อบ้านของเรา “ทุกคนมีพลังจิตอาสาในตนเองอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการแสดงออกมา”
“ไบท์” นายภูริช พัฒนพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า ตนเองเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์” ลงพื้นที่วัดชินตราราม ในการให้ความรู้กับผู้สูงอายุ แนะนำผู้สูงอายุ นำความรู้ในห้องเรียนไปใช้จริง ถ่ายทอดนวัตกรรมเม็ดฟูที่ใช้ในการล้างเท้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตนเองและเพื่อนได้คิดค้นขึ้น นอกจากนี้ยังออกบูทตรวจสุขภาพฟรี คลินิกลอยฟ้า สถานีไฟฟ้าบีทีเอส โดยเข้าร่วมโครงการมา 3 ปี นำศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ ได้ทำความดีและทำเพื่อคนอื่น เช่น เดียวกับกิจกรรมในวันนี้ได้ลงคลอง ลงแรง ร่วมกับเพื่อนๆ ไม่รู้สึกเหนื่อย แต่ดีใจที่ได้ทำในวันนี้
พลังจิตอาสา มทร.ธัญบุรี พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการการปลุกจิตสำนึกจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สานต่อพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: