ผู้บริหารพัฒนาชุมชน พบปะให้กำลังใจผู้นำชุมชนดีเด่น

ผู้บริหารพัฒนาชุมชน พบปะให้กำลังใจผู้นำชุมชนดีเด่น

วันที่ 28 เมษายน 2562

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
มอบหมายให้
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ นายโชคชัย แก้วป่อง
พบปะให้กำลังใจ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยการผสานพลังเครือข่ายผู้นำชุมชนแต่ละท้องที่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

โอกาสนี้นายทวีป บุตรโพธิ์
ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แก่ผู้นำชุมชนด้วย
โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้การต้อนรับ
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนดีเด่น ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ที่เข้าร่วมสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด โดยมีกำหนดจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 เมษายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 430 คน ประกอบด้วย
1) ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น จำนวน 76 คน
2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง จำนวน 152 คน
3) ผู้นำกลุ่ม องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 76 คน
4) ผู้นำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นจำนวน 76 คน
5) ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค จำนวน 12 คน
6) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้แทนสมาพันธ์พัฒนาชุมชนไทยจำนวน 38 คน
เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด เกิดความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรายงานทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัล และถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 1 ล้านบาท และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ล้านบาท และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้เข้าเฝ้าฯ จำนวน 8 คณะ

กนกวรรณ รอดทนง รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: