ว่าที่ อธิการบดี ม.อุบลฯคนใหม่ รับมอบงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว่าที่ อธิการบดี ม.อุบลฯคนใหม่ รับมอบงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ซึ่งครบวาระในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยส่งมอบงานให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา
ตามที่ รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 เมษายน 2562 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในส่วนของ พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 2 วาระ (ปี 2553 – 2562 ) อธิการบดีทั้ง 2 ท่าน ได้ลงนามในแฟ้มส่งมอบงาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ซึ่งนับเป็นคนที่ 5 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวแสดงความรู้สึกว่า ในฐานะของผู้เข้ารับมอบงาน ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำงาน ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ที่ได้สร้างรากฐานที่มั่นคง พัฒนาเชิงรุก และรังสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ ที่โดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก นอกจากนี้ ท่านยังเป็นต้นแบบที่ดีของข้าราชการ ในการทำงานอย่างเข้มแข็ง สุจริต และเปี่ยมด้วยคุณธรรม ตนขอให้คำมั่นว่าจะสืบสาน สานต่อผลงานและการพัฒนาที่ท่านทำไว้อย่างต่อเนื่อง และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: