โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปราจีนบุรี

โรงเรียนสาธิตมรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ปราจีนบุรี
เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอุดม แนวสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หนองกี่ ให้ทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคอนาคต ได้ศึกษาดูงานห้องเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตฯ และเรียนรู้การจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย ของครูต้นแบบระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตฯ ในเรื่องการใช้กิจกรรมเกมส์ การฝึกสมองส่วนหน้า การเล่านิทาน การฝึกสมาธิ พร้อมทั้งศึกษาดูงานห้องเรียนและศึกษาเรียนรู้กิจกรรม แนวคิดการจัดแผนการเรียนแบบ Montessori ของโรงเรียนสาธิตฯ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเรียนรู้ การจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมของโรงเรียนสาธิตฯ คือแผนภาพการคิด กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและ Social Network ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ได้รับความความรู้และพัฒนาต่อไปได้ โดยได้จัดการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา.

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: