จ.ชัยภูมิ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

สีสันวันนี้ ตามไปดูภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อท่านรมช. เป็นรมช. เกษตรฯ ดังนั้นทุกอย่างที่นำมาต้อนรับก็เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหมด แก้วน้ำกระบอกไม้ไผ่ ,น้ำผลไม้จากชาวสวน,สถานที่จัดงานกลางไร่ ผู้เข้าร่วมงาน90%ก็เป็นชาวไร่ และที่เป็นไฮไลต์ของงานคือการตัดริบบิ้นเปิดงาน ครับ ภายในสุ่มไม่ทราบว่าบรรจุอะไรไว้ ท่าน รมช. ก็ไม่ทราบเช่นกัน หลังจากเปิดสุ่มขึ้น ภายในสุ่มคือผลไม้ทองคำทั้งนั้นสร้างความตื่นเต้นแก่ผู้ร่วมงานไปดูกัน


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นาย ณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน และนาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 3 และ นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์ สส.เขต 2 พร้อมส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร กว่า 2000 คน ให้การต้อนรับ โอกาศเดียวกันนี้ยังได้มีการทำสัญญาลงนามข้อตกลง MOU การรับซื้อมันสำปะหลังหัวมันสดตามคุณภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นาง เดือนเพ็ญ เสาศิริ ตำบลวะตะแบก และที่โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในจุดนี้จังหวัด มีแนวนโยบายที่พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมักจะประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกๆปี เกษตรจังหวัดจึงมีการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว โดยเกษตรกรได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ มีสมาชิก จำนวน 257 คน พื้นที่ 2,699 ไร่ ผลิตสินค้าข้าวโพดสับหมัก และมันเส้นสะอาด โดยกลุ่มได้ทำข้อตกลงซื้อขายสินค้า (MOU) กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ ในการส่งข้าวโพดสับหมักและมันเส้นสะอาดให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เพื่อผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ มีความเข้มข้นสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งให้แก่เกษตรกร การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่นการปลูกพักในครัวเรือน การเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุ และการส่งเสริมการปลูกไผ่สร้างรายได้ ถือเป็นทางเลือกการสร้างรายได้ที่น่าสนใจในสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดชัยภูมิกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ในการจัดงานในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการพืช การจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร การอารักขาพืช และการแปรรูปอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้และบริการด้านการเกษตร จากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเกษตรกรอำเภอเทพสถิตและอำเภอใกล้เคียงจำนวนกว่า 3,000 คน จะได้รับประโยชน์จากการร่วมงานและรับความรู้จากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของตนให้ไปสู่การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงาน ช่วงที่เป็นพิธีการคือพอ รมช.เกษตรฯ กดตัดริบบิ้นเปิดงาน พอสุ่มไก่ลอยขึ้นมา แต่ข้างในสุ่มไก่พี่ๆทีมงานปิดเป็นความลับไว้ โดยไม่มีใครทราบมาก่อนเลย พอเปิดขึ้นมาภายใต้สุ่มไก่กลายเป็นผลไม้ทองคำล้วนๆทั้งหมด แม้แต่มะพร้าวที่ท่าน รมช.หยิบยกขึ้นมาดูก็เป็นทองคำทั้งลูก และอีกอย่างแก้วน้ำที่นำมาเสร์ฟก็เป็นแก้วน้ำที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ ,และน้ำผลไม้ก็เอามาจากชาวสวนในพื้นที่ของอำเภอเทพสถิต ล้วนๆ งานนี้สมกับเป็นงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงๆและยังมีท่านเลขา รมช.สวยๆเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ยิ่งดูสวยยิ่งๆขึ้นไปเลย

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: