จ.ชัยภูมิ หน่วยงานชลทานลงพื้นที่ช่วยปัญหาภัยแล้ง -ประเด็น-สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยผันน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์-ห้วยกุ่ม ลงแม่น้ำพรม

นาย ศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น พร้อมชลประทานจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกล่าวว่า นาย ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม หรือกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค จำนวน 52 เครื่อง และยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อีก 148 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 9 คัน และเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ พร้อมเข้าช่วยเหลือได้ทันที สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดชัยภูมิ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่เขื่อนจุฬาภรณ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของความจุอ่าง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 9 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างอยู่จำนวน 7 แห่ง ขณะนี้จังหวัดชัยภูมิได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้งแล้ว ครบทั้ง 16 อำเภอ 1,645 หมู่บ้าน สำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปามี 2 สาขา ได้แก่การประป่าส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำการผันน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์และเขื่อนห้วยกุ่มลงแม่น้ำพรม-เชิญเติมน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ทั้งนี้นอกจากเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วยังเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั้ง 5 จังหวัด ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนลดการสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมอื่น เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่จำกัด สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้น.

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: