กรมการปกครอง ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค เร่งขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

กรมการปกครอง ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค เร่งขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

กรมการปกครองออกติดตามนิเทศงานค้ามนุษย์ เสริมเขี้ยวเล็บพนักงานฝ่ายปกครอง ที่จังหวัดบึงกาฬ

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกรอง
สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
พร้อมคณะ ตรวจติดตามและนิเทศงาน ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬโดยมีปลัดอำเภอจากทุกอำเภอของจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุม

โดยได้มา แนะนำความรู้กับปลัดอำเภอ ทั้งนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย หลักกฎหมาย และประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้ง ติดตามการรายงานการป้องกันสถานที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 flagship for DOPA Excellence 2020 นโยบายของอธิบดีกรมการปกครอง ประเด็นอำภอมั่นคง ตลอดจนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ เป็นแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทาง สปป.ลาว จึงเป็นจุดเสี่ยงต่อการกระทำผิดการค้ามนุษย์ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านคาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ที่มีความสุ่มเสี่ยง โดยเข้าไปแนะนำข้อควรระวังกับผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ลักษณะการกระทำความผิด โทษของผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนช่วยเฝ้าระวังป้องกันมิให้มีปัญหาค้ามนุษย์ ในพื้นที่ และยังได้เน้นย้ำกับผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวผ่านทางจัดหางานจังหวัด ซึ่งมีประจำตัวแรงงานต่างด้าว และได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมาย และยังเน้นย้ำให้ใช้แรงงานต่างด้าวจากบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพื่อป้องกันกระทำผิดการค้ามนุษย์

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวว่า การค้ามนุษย์ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง และ เน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะช่วยเหลือทางคดีความหรือเรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการ ที่ประกอบการในลักษณะการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ให้ถูกจับดำเนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งหากฝ่าฝืน จะถูกลงโทษเป็น 2 เท่าของความผิดทางอาญา

และขอขอบคุณพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ทุกท่าน ที่ได้มุ่งมั่นทำงาน เร่งรัดการปราบปรามการค้ามนุษย์ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 (Trafficking in Persons Report : TIP Report) โดยจัดระดับให้ไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier2) เพราะเห็นว่าเราเพิ่มความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างจริงจัง และเห็นผลเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกท่านเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการค้ามนุษย์ จับกุม ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด คุ้มครองผู้เสียหาย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

การแก้ไขปัญาค้ามนุษย์ เราต้องทำอย่างเป็นระบบและต้องได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน


กรมการปกครอง

ค้ามนุษย์

บึงกาฬ

Leave a Reply

%d bloggers like this: