จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน


จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน


บ่ายวันนี้ (26 เม.ย. 61)  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประชุมร่วมกับ พล.ต.ทรงพล  สุมนาวดี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี   เพื่อหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา อาทิ การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการจารจร  การรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครอง  การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายศุลกากร  กฎหมายสรรพสามิต  การปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  ปัญหาแรงงานต่างด้าว  การค้ามนุษย์  และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม  เป็นต้น


ในการนี้ นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  ได้เข้มงวดกวดขันในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: