ปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบสิ่งของให้กับบ้านที่ประสพวาตภัยในคืนวันที่19พฤษภาคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30- 21.00 น.ได้เกิดพายุฟ้าคะนองฝนและลูกเห็บตกในพื้นที่ตำบลนนทรี และตำบลอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ทำให้บ้านเรือนราษฎร วัด และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายดังนี้ 1.บ้านเรือนราษฎร รวม 31 หลัง แยกเป็น. 1.1 ตำบลนนทรี หมู่ที่ 8 ,9,10,12,14 รวม 21 หลัง 1.2 ตำบลกบินทร์บุรี หมู่ที่ 10 จำนวน 10 หลัง 2. วัดจำนวน 3 แห่ง คือ 2.1 วัดหนองป่าตอง หมู่ที่ 10 ตำบลนนทรี. 2.2 วัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี 2.3วัดหนองนาใน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา 3.เสาไฟฟ้าหักโค่น จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์บุรี. และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้มอบหมายปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลนนทรี โดยการนำของนายธนกร สุริยธนธร กำนันตำบลนนทรีประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โดยการนำของนายอาภรณ์ บุญสม ปลัด อบต.และร้อย รส. มทบ.12 โดยการนำของ พ.ต.วิชัย แหวนเงิน รอง ผบ.ร้อย รส.และ ร.ท.ประภาส นวลกมล หัวหน้าชุด รส.เข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมุงหลังคาและซ่อมแซมบ้านให้อยู่อาศัยได้ ต่อมาเวลา 13.00 – 17.00 น.นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับ ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลนนทรีและตำบลกบินทร์ ทั้งนี้ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าที่เสียหายเป็นที่เรียบร้อย

Leave a Reply

%d bloggers like this: