คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาและเพื่อรับทราบข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขรวมทั้งการหารือการจัดการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่

11ก.ค.2561
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม(กต.ตร.สน.ชนะสงคราม)ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาและเพื่อรับทราบข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขรวมทั้งการหารือการจัดการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โดยมีพ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.สน.ชนะสงครามพร้อมข้าราชการตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าร่วมการประชุม ส่วน กต.ตร มี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1และคุณ.ธัชวิน สุรเศรษฐ รองประธานกต.ตร.บก.น.1พร้อมทั้งทีมงาน กต.ตร.อีกหลายท่านอาทิเช่นคุณ.พรรณี เลิศสมผล กต.ตร.กทม.,คุณ.อรวิดา โอสถานนท์ ประธาน กต.ตร สน.ชนะสงคราม คุณ.อรพินท์ ชินวงศ์พรหม กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมไอบิส ถนน.ข้าวสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: