ราชบุรี มทบ.16 จัดกิจกรรมอาสาเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ภูผาสู่ป่าและน้ำ

ราชบุรี – มทบ.16 จัดกิจกรรมอาสาเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาภูผาสู่ป่าและน้ำ วันนี้( 26 ก.ค.) พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมอาสาเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จากภูผาสู่ ป่าและน้ำ สืบสานศาสตร์พระราชา บริเวณโครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานราชการต่างๆ และ ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา 28 ก.ค.65 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี และกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ทั้งให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอด พระราชปณิธานของในหลวงรัฐกาลที่ 9 ให้เกิดความยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษาต่อยอดเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกรชาวไทย

    ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการ และก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภค  บริโภค  ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนบ้านหินสี ,มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง,ปล่อยพันธุ์ปลา จํานวน 5,000 ตัว,ปลูกไม้ยืนต้น จํานวน 300 ต้น,หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี, บริการตัดผมฟรี จากวิทยาลัยสารพัดช่าง,จัดรถครัวสนาม เพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับประชาชน จากมณฑลทหารบกที่ 16, ดนตรีเพื่อความสุข จากหมวดดุริยางค์ มทบ.16 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานภายในจ.ราชบุรี https://drive.google.com/file/d/1XxnGcY0JRBmw8U08Z83nCTf1ALfn81jH/view

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: