พลเอกประวิตรพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พลเอกประวิตรพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการเติมน้ำเติมบุญเติมทุนพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรส่วนยางในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และติดตามปัญหาการปรับปรุงตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร และโครงการก่อสร้างถนนสาย”มุกดา สนุก สุขชายโขง” ณ บริเวณตลาดอินโดจีนจากนั้นเดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ เพื่อ kick off โครงการต้นแบบ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ “ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งที่จวนฯ ได้จัดเป็นโคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
จากนั้น เวลา 15.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ” เติมน้ำ เติมบุญ เติมทุน พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสวนยางในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งเป็นโครงการ ที่มุ่งเน้นการจัดการระบบน้ำในสวนยางให้มีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการขุดเจาะน้ำบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นทางเลือกพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกรนำนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างคุ้มค่า
ในการลงที่พื้นที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร นอกจากได้รับเรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาตลาดอินโดจีนฯ แล้ว ได้มองเห็นทัศนียภาพของชายโขงมุกดาหาร ที่มีความกว้างสวยงามและโดดเด่นที่สามารถต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เผยว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เห็นว่าต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวและเสริมศักยภาพของจังหวัดให้มีความทันสมัยและมีความงดงามในการรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเห็นชอบให้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนสาย “มุกดาสนุก สุขชายโขง” ซึ่งเป็นกิจกรรมการก่อสร้างถนนสุขภาพมุกดาหาร สำราญชายโขง เชื่อมโยงกีฬาอาเซียนสู่สากล จากสะพานมิตรภาพ 2 ถึง ตลาดอินโดจีน เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร งบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็นถนนกีฬาเดินวิ่งและปั่นจักรยานให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศมาใช้ออกกำลังกาย รวมถึงเป็นสนามแข่งขันกีฬาเดินวิ่งและปั่นจักรยาน ในประเทศไทยและนานาชาติ และยังเป็นจุดชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขง ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ยังสามารถเป็นจุดชมการแข่งขันเรือยาวนานาชาติ และงานประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวมุกดาหารอีกด้วย
โดยโครงการนี้คาดว่าจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา ได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพให้จังหวัดมุกดาหารและประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย Smart Economy City และ Smart Mobility City
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้รับทราบแนวคิด และวิสัยทัศน์ที่จังหวัดมุกดาหารได้นำเสนอและพร้อมที่จะผลักดันให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย “มุกดาสนุก สุขชายโขง” ให้เกิดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: