พ่อเมืองเลย จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์บรรเทาผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เน้นย้ำ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้ตระหนักในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันฝุ่นอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ผนึกกำลังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

พ่อเมืองเลย จับมือภาคีเครือข่ายรณรงค์บรรเทาผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เน้นย้ำ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้ตระหนักในสิ่งแวดล้อมและการป้องกันฝุ่นอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ผนึกกำลังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

วันนี้ (16 มี.ค.66 ) นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผลกระทบพิษจากสถานการณ์ไฟป่า เผาป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเลย ด้วยการสร้างความชื้นในอากาศ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะ เครื่องจักร ทหาร พลเรือน จิตอาสา ทำการเก็บกวาดและชำระล้างถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลยและลานอเนกประสงค์สาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมี นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานพญานาค ถนนเจริญรัฐ สวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน หยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการช่วยกันสอดส่อง ดูแล เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและมีอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเลย ต้องเผชิญสภาวะวิกฤตจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปริมาณในระดับที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

“จังหวัดเลย จึงได้ Kick off กิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเลย ปี 2565 – 2566 เริ่มต้นที่บริเวณลานพญานาค สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมกับอีกทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย โดยจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพุธ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการทำให้ประชาชนจังหวัดเลยรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ตระหนักและเข้ามาร่วมกันรณรงค์ลดผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งด้านการสนับสนุนเครื่องจักรกล และกำลังพล ในการมาร่วมกันทำความสะอาด ลดฝุ่นละอองให้กับบ้านเมืองของเรา” ผวจ.เลย กล่าว

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวในช่วงท้ายว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับไปยังส่วนราชการในทุกอำเภอ รวมถึงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันรณรงค์ไม่ให้เกษตรกรทำการเผาเศษซากวัสดุที่ได้จากพืช โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบการ สมาคมชาวไร่อ้อย มาช่วยกันดำเนินการหาวิธีนำเครื่องจักรกลมาทดแทนการทำลายซาก เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดทั้งด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเลย และเพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย อย่างยั่งยืน

กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: