“New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”

“New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”
ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ การสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง“ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติกล่าวปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง “สค. กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” นอกจากนี้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว สค. ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา ร่วมกับ พันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) นักแสดง นายวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายทรงพล สุวรรณพงศ์ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ดําเนินการเสวนา โดย นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการสตรี เรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง” อีกด้วย

โครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง สร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจากความรุนแรงได้ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะ และนำมารวบรวมเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 600 คน

Leave a Reply

%d bloggers like this: