ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษอัญเชิญธรรมจักรสีเขียวขึ้นสู่แท่น เนื่องในวันผู้ให้กำเนิด วัดป่าน้อยดงเมือง

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษอัญเชิญธรรมจักรสีเขียวขึ้นสู่แท่น เนื่องในวันผู้ให้กำเนิด วัดป่าน้อยดงเมือง
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 256 ที่วัดป่าน้อยดงเมือง ม.9 ต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญธรรมจักรสีเขียวขึ้นสู่แท่น เนื่องในบุญประเพณีวันผู้ให้กำเนิด โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.สำนักงานทรัพยกรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และใกล้เคียงร่วมในพิธีอัญเชิญธรรมจักรสีเขียวขึ้นสู่แท่น เป็นจำนวนมาก และรับความเมตตาจากพระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระครูบูรพาสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์ พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีสุวรรณ พระครูปุญญธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลหนองม้า-ผื่อใหญ่ พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลอีเช พระครูโพธิสัจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลเสียว พระมหาสุชาติ ฐานิสฺสโร เจ้าคณะตำบลโดด พระครูสุจิตวรานุกูล เจ้าอาวาสวัดป้ฝางวราราม พระใบฎีกาจีรวัฒน์ สุธโร เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่น ตำบลอีเซ พระอาจารย์สาคร กมโล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ วัดบ้านผือ หลวงปู่สวาท อุตตมวงโส พระครูโสตถิธรรมวงศ์ พระครูรัตนญานประยุต พระอาจารย์วัชรินทร์ ถาวโร ร่วมในพิธีอัญเชิญธรรมจักรสีเขียวขึ้นสู่แท่น ในครั้งนี้ด้วย

พระอาจารย์อิทธิพล อธิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าน้อยดงเมือง กล่าวว่า วัดบำน้อยดงมืงง ตั้งอยู่เหที่ 88 หยุ่ที่ 9 บ้านน้อยตงเมือง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศวีสุวรรเณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีการบริหารกิจการภายในวัดในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่วัดและพระศาสนาโดยส่วนรวม ชอบด้วยหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย ศีลธรรม วัฒนธรรมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คำสั่งระเบียบกฎมหาเถรสมาคม มีการปกครองดูแล แนะนำ สอดส่อง ตักเตือน อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามณรผู้อยู่อาศัยในวัดให้เอาใจใส่ในการศึกษาพระปริยัติธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดและพระธรมวินัยโดยเคร่งครัด เป็นสถานที่อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร มีโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานด่างๆ มาเข้าอบรมอยู่เป็นประจำ จึงเป็นที่มาของความครัทธาของพุทธศาสนิกซนในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานทางพระศาสนา แบบสงบ เรียบง่าย ได้ประโยชน์
เจ้าอาวาสวัดป่าน้อยดงเมือง กล่าวต่อไปว่า วันที่ 17 เมษายน ของทุกปิ วัดป่าน้อยดงมือง ได้จัดให้มีการทำบุญวันผู้ให้กำเนิด โดยจะร่วมกันทำความเพียร ปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน เพื่ออุทิศแด่บรรพชนที่ส่วงลับไปแล้ว และเป็นวันคลัายวันเกิดของพระอาจารย์อิทธิพล อธิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าน้อยดงเมือง ได้ให้ความสำคัญกับโยมแม่ (ผู้ที่ให้กำเนิด) และญาติธรรม ผู้ให้การอุปถัมภ์ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์วัดมาด้วยกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ที่ได้เสียชีวิตเหล่านั้น ได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นรูปธรรมและนามธรรม ด้วยความกตัญญู ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้น จึงได้จัดงานทำบุญวันผู้ให้กำเนิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีหามงคล ที่วัดบำน้อยดงเมือง ได้รับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” เป็นรางวัลของของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและการพัฒนาทร์พยากรธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธความยั่งยืนตลอดไป เพื่อความเป็นสีริมงคล คณะสงฆ์ พร้อมญาติธรรมวัดป่น้อยมือง จึงได้ร่วมกันสร้างธรรมจักรสีเขียว และประกอบพิธีอัญเชิญธรรมจักรสีเขียวขึ้นสู่แท่นอนุสรณ์สถานประดิษฐาน ณ พลาญธรรมวัดบำน้อยดงเมือง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ตรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: