รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ จังหวัดระนอง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร พม. ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ร่วมลงพื้นที่ พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงาน และรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่อย่างบูรณาการซึ่ง รมว.พม. มอบแนวทางให้กับทีม พม. (One Home) เขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ พม.

Leave a Reply

%d bloggers like this: