ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวการขับเคลื่อนงาน ศพก. เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ “เตยหอม” และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อสินค้าเกษตร

ปทุมธานี
ผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวการขับเคลื่อนงาน ศพก. เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ “เตยหอม” และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อสินค้าเกษตร
วันนี้ (21 ส.ค 61) เวลา 09.00 น. ที่ทำการแปลงใหญ่เตยหอม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการขับเคลื่อนงาน ศพก. เชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ “เตยหอม” พร้อมด้วยนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางเรณู ปาระสิริ เกษตรอำเภอคลองหลวง (ผู้จัดการแปลงใหญ่เตยหอม) นายเล็ก พวงต้น ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด นายเสน่ห์ ชื่นจิตร ประธานเครือข่าย แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด นายสุราช คชศิลา กรรมการแปลงใหญ่เตยหอม อ.คลองหลวง

เพื่อประชาสัมพันธุ์ผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 7 ศูนย์ และ เครือข่าย ศพก. 108 แห่ง และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 28 แปลง สมาชิก 1,598 ราย พื้นที่ 37,371 ไร่ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว 23 แปลง ปาล์มน้ำมัน 1 แปลง ผัก 1 แปลง เตยหอม 1 แปลง แพะ 1 แปลง และแปลงใหญ่ปลาดุก 1 แปลง พร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อสินค้าเกษตร ตามนโนบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ ในการใช้ “ตลาดนำการผลิต” และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี “ตลาดไทยสู่ตลาดโลก” ระหว่างผู้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กับผู้รับซื้อสินค้า จำนวน 12 ราย ประกอบด้วย

การลงทุนปลูกเตยหอม
1. ลงทุน 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวได้ 10 ปี
2. ค่าเตรียมดิน 300 บาท/ไร่
3. ทำโครงสร้าง (อายุการใช้งาน 10 ปี /เฉลี่ยต้นทุน 3,560 บาท/ไร่)
– ค่าปักเสา 7,000 บาท/ไร่
– ค่าเสา 2.5 เมตร (105บาท/ต้น ใช้ 80ต้น/ไร่) 8,400 บาท/ไร่
– ค่าเสาเมตร 1.5 เมตร (60บาท/ต้น ใช้ 60ต้น/ไร่) 3,600 บาท/ไร่
– สแลนกรองแสง 70% (2,000บาท/ม้วน ใช้ 10ม้วน/ไร่) 20,000 บาท/ไร่
– สายโทรศัพท์ (30บาท/กิโลกรัม ใช้ 50 กิโลกรัม/ไร่) 1,500 บาท/ไร่
– ค่าสเตย์มัดเสา (อันละ 35 บาท ใช้ 60 อัน/ไร่) 2,100 บาท/ไร่
รวมเป็นเงินค่าทำโครงสร้าง 35,600 บาท/ไร่
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อายุการใช้งาน 5 ปี /เฉลี่ยต้นทุน 109 บาท/ไร่)
– ค่าลวด (70 บาท/กิโลกรัม ใช้ 5 กิโลกรัม/ไร่) 350 บาท/ไร่
– ค่าตะปู (65บาท/กิโลกรัม ใช้ 3 กิโลกรัม/ไร่) 195 บาท/ไร่
รวมเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 545 บาท/ไร่
5. ค่าหน่อพันธุ์ในการปลูก (30,000 หน่อ/ไร่ ราคาหน่อละ 0.70 บาท) 21,000 บาท/ไร่
6. ค่าดำหน่อพันธุ์ (0.10 บาท/หน่อ) 3,000 บาท/ไร่
7. ค่าน้ำมันสูบน้ำ (20ลิตร/ไร่ ลิตรละ 29 บาท) 580 บาท/ไร่
8. ค่าปุ๋ย 46-0-0 ไร่ละ 1 กระสอบๆละ 570 บาท ค่าปุ๋ย 16-20-0 ไร่ละ 1 กระสอบๆละ 630 บาท รวมค่าปุ๋ย 3 ครั้ง 3,600 บาท/ไร่
9. ค่าจ้างใส่ปุ๋ย จำนวน 3 ครั้ง (150 บาท/กระสอบ) 900 บาท/ไร่
10. ค่าจ้างดายหญ้า จำนวน 3 ครั้ง (2000บาท/ไร่/ครั้ง) 6,000 บาท/ไร่
11. ตัดครั้งแรก ซื้อหน่อมาแซม 10,000 หน่อ (หน่อละ 0.60 บาท) 6,000 บาท/ไร่
12. ค่ายาฆ่าแมลง+รา+ฮอร์โมน 100 บาท/ไร่

ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว
1. ค่าจ้างตัดต้น กิโลกรัมละ 2 บาท ตัดปีละ 2 ครั้ง (4,000 กิโลกรัม/ไร่) 8,000 บาท/ไร่
2. ค่าจ้างตัดใบ กิโลกรัมละ 4 บาท (เดือนละ 600 กิโลกรัม) 2,400 บาท/ไร่
3. ค่าจ้างตัดหน่อ หน่อละ 0.2 บาท (เดือนละ 20,000 หน่อ) 4,000 บาท/ไร่

การจำหน่าย
เก็บเกี่ยวเมื่อเตยมีอายุ 6-7 เดือน
1. ขายต้น สำหรับทำดอกไม้สด ความสูงประมาณ 20-30 ชม. (7บาท/กก.) 28,000 บาท/ไร่
2. ขายใบ ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 16 ใบ/ต้น ไร่ละ 600 กก. อายุใบแก่ 1 เดือน (8 บาท/กก.) 4,800 บาท/ไร่
3. หน่อ/แขนงเตย/สำหรับปลูก ไร่ละ 20,000 หน่อ (หน่อละ 0.50 บาท) 10,000 บาท/ไร่

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: