สตม. เปิดโครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของ บก.ตม.1” ประชาสัมพันธ์ “ การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ”

สตม. เปิดโครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของ บก.ตม.1”
ประชาสัมพันธ์
“ การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ”

วันนี้ (23 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผู้บังคับการประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ณ ห้องบุณยะจินดา 2 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่มีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย หรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการแจ้งที่พักอาศัยของ คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคงของชาติ และพันธกิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านบริการคนเข้าเมือง ตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร รวมถึงการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าว รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมกำกับดูแลคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ด้านการรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดย “เจ้าบ้าน เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่” และหากผู้ใดไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยระวางโทษปรับ ไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดทำ “โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522” โดยจัดอบรมผู้ประกอบการ ฯ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติแก่เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม กรณีรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมและทำให้สามารถติดตามตัวคนต่างชาติขณะพำนักในประเทศไทยได้
การประชาสัมพันธ์ข่าวครั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน เป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การตรวจสอบสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย และสื่อมวลชนในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งก่ออาชญากรรมข้ามชาติ หากพบสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Call Center 1178

“ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน”
“EFFICIENT SERVICE, STANDARDIZED PRACTICE, SECURITY AWARENESS”

ขอขอบคุณ ภาพ/ ข่าว จาก
พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

Leave a Reply

%d bloggers like this: