ร้อยเอ็ด !!!!!’ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน วัยเรียน

ร้อยเอ็ด !!!!!’ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน วัยเรียน
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนขัติยะวงษา ตำเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 โดยมี นายศุภฤกษ์ ธนะกลม จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากข่าวสารเกี่ยวกับการที่เด็กและเยาวชนเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติดที่ก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงการก่อให้เกิดความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดให้ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนซึ่ง ได้จัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ในทุกอำเภอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ต่อไป

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: