พิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัยและการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัยและการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น ถวายความรู้แด่เจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่ตำบลวังพิกุล โดยนายอนุเทพ โพธิ์ทอง ปลัด อบต.วังพิกุล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ สร้างทัศนคติที่ดี ในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในอนาคต โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย กิจกรรมการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น สาธิตฝึกปฏิบัติเรียนรู้การใช้ก๊าซ LPG อย่างปลอดภัย วิธีการใช้ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้งอย่างถูกต้องและการดูแลรักษา ตลอดจนการรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัย ได้รับความร่วมมืออันดีจากเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูป จากวัดในพื้นที่ตำบลวังพิกุล ได้แก่ วัดดงข่อย วัดคลองเมือง วัดทางลัด วัดวังพิกุล วัดดงพลวง วัดคุ้งวารี วัดดงจันทร์ วัดวังประดู่ วัดวังสำโรง วัดดวงรัตนประทีป วัดคลองเป็ดเหนือ และวัดคลองเป็ดใต้ เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ วัดดงข่อย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: