รัฐสภาไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เพื่อหารือในประเด็นบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐสภาไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เพื่อหารือในประเด็นบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐสภาไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ระหว่าง วันจันทร์ที่ ๑๒ – วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจะมี การประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นต่าง ๆ จำนวน ๓ หัวข้อ ได้แก่
๑. บทบาทของรัฐสภาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. การมีส่วนเกื้อหนุนของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. การลูกเสือและบทบาทภาครัฐสภาในการผสานพลังความพยายามเพื่อสนองตอบต่อประเด็นท้าทาย ของโลก

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก หรือ World Scout Parliamentary Union (WSPU) เป็นองค์การระหว่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาที่สนใจในกิจการลูกเสือจากทั่วโลก ก่อตั้งโดยนาย Kim Chong-Hon ประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี เมื่อปี ๒๕๓๔ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๑๐๓ ประเทศ โดยนาง Ewa Thalen Finne สมาชิกรัฐสภาสวีเดน ดำรงตำแหน่งประธาน WSPU นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งรองประธาน คนที่ ๑ และนาย Lee Ju Young สมาชิกรัฐสภาเกาหลี ดำรงตำแหน่งรองประธาน คนที่ ๒ ซึ่งเริ่มมีการประชุมตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และมีการประชุมสมัชชาใหญ่มาแล้วจำนวน ๘ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

การจัดตั้ง WSPU มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมาคมลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organization) ในฐานะองค์กรลูกเสือระดับประเทศ และสมาคมลูกเสือโลก (World Scouting) ในฐานะองค์กรลูกเสือระดับโลก โดยผ่านช่องทางของสมาชิกรัฐสภาจากทั่วโลก เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสามัคคี และความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

************************************************************

Leave a Reply

%d bloggers like this: