มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”
มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

18 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561 พร้อมด้วย
คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ, คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมมอบฯ โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย จำนวน 96 สถาบัน 480 ทุน เป็นเงิน 4,960,000 บาท และทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 50 สถาบัน 100 ทุน เป็นเงิน 1,440,000 บาท รวมจำนวน 146 สถาบัน 580 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,400,000 บาท(หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมอบเงินค่าพาหนะแก่สถาบันต่างๆ ในส่วนภูมิภาคอีกเป็นเงิน 35,000 บาท(สามหมื่นห้าพันบาท)โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และอำนวยประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิฯเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีความรู้ เป็นกำลังของชาติ ร่วมกันช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป

ในปี 2561 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,242,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาไปแล้ว จำนวน 1,500 ทุน เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ในวันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 146 สถาบัน 580 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 6,400,000 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยแยกเป็น
ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 96 สถาบัน 480 ทุน เป็นจำนวนเงิน 4,960,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 50 สถาบัน 100 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
และในวันที่ 25 กันยายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะเดินทางไปมอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) แก่นักเรียนนิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดกระบี่, จังหวัด
สุราษฎร์ธานี, จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา จำนวน 53 สถาบัน 265 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,842,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สำเร็จในการศึกษาในระดับที่มุ่งหวังเป็นคนดีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รวมถึงกล่าวชื่นชมคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นบุคคลสำคัญในการอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และเป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ภาพ/ข่าว เอวัชระ
ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: