การเลี้ยงดูสุนัขไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น เลี้ยงแล้วไปกัดเด็กหรือไปกัดไก่ผู้อื่น เจ้าของต้องรับผิดชอบตาม ป.อาญา มาตรา 377

การเลี้ยงดูสุนัขไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น เลี้ยงแล้วไปกัดเด็กหรือไปกัดไก่ผู้อื่น เจ้าของต้องรับผิดชอบตาม ป.อาญา มาตรา 377 ถ้าผู้ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และตาม ป.พ.พ. มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายให้แก่ฝ่ายที่เสียหายจากสัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงสัตว์นั้น อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์ควรจะมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวของสัตว์นั้น และที่สำคัญต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยนะครับ

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล
เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: