สระบุรี-โรงพยาบาลสระบุรีจัดโครงการ อโรคยาคลีนิคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มโรคNCDs

สระบุรี-โรงพยาบาลสระบุรีจัดโครงการ อโรคยาคลีนิคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มโรคNCDs
วันที่25กันยายน2561 นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีเป็นประธานมีนายแพทย์ กฤษณะ สุวรรณโกมลชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มจิตเวชโรงพยาบาลสระบุรีหัวหน้าโครงการพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลได้จัดโครงการกิจกรรมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มโรคNCDs ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสุภาพของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากและเป็นโรคชนิดไม่อาจย้อนกลับได้อีกและคนไทยได้ป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้หลายชนิดเป็นอันดับต้นๆภายใน10ปีที่ผ่านมาโรคติดเชื้อได้มีการลดลงมามากเนื้องในปัจจุบันคนไทยมากกว่า70%คนไทยต้องสังเวยชีวิตจากโรคเรื้อรังในกลุ่มโรคNCDs แทนถ้าพิจารณาสาเหตุเกิดจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 4 ประการ ได้แก่อันประกอบด้วย การบริโภคยาสูบ การบริโภคสุรา การไม่ออกกำลังกาย และการกิรอาหารไม่ถูกสุขลักษณะเป็นสาเหตุที่สำคัญกว่า80%ของการเกิดโรคในกลุ่มNCDs ที่เป็นผลกระทบแก่สังตมของประเทศไทยอย่างมากครบทั้ง4โรคเช่นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคพุงลมโป่งพองและโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งในแต่ละปีภาครัฐต้องใช้งบประมาณกว่าแสนล้านบาทในการดูแลผู้ป่วยใน4โรคดังกล่าวซึ่งในการรักษาผู้ป่วยต้องมี่การออกกำลังกายและหลีกเหลี่ยง การสูบบุรีและการดื่มสุรา เพื่อเป็นการป้องกันในการเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงนี้ได้และให้ได้ผลสมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันโรคNCDsแม้ไม่เคยถูกดำเนินการมาก่อนในประเทศไทยแจ่ถือได้ว่าเป็นงานที่อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้จริงและจะได้ให้ผลดีมากต่อระบบสาธารณะสุขของประเทศหากทำสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย เฉพาะประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นทางโรงพยาบาลสระบุรีได้เล้งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอโรคยา คลินิค เพื่อแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มโดยโดยเฉพาะยุทธศาสตร์โลกในการป้องกันโรคNCDsจากการสูญเสียจากโรคดังกล่าวเช่นโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเส้นเลือดสูงภาวะน้ำหนักหรือโรคอ้วนเพื้อลดปัจจัยเสี่ยงจึงจะรวมบริการไว้ด้วยกันที่”อโรคยา คลินิค “เป็นการให้บริการเชิงรับในคลินิกที่โรงพยาบาลสระบุรีและอโรคยาศาลาคือการให้บริการเชิงรุกตามชุมชนการให้บริการเสริมเลิกบุรีเองมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นลักษณะการให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE เพื่อสุขภาพของคนไทยที่จะได้รับการดูแลที่เข้าถึงมากขึ้นอีกด้วย

สมยศ พิมมะศร 0819940177

Leave a Reply

%d bloggers like this: