ราชบุรี – พม.ราชบุรี จัดประชุมสมัชชาครอบครัวพร้อมขยายผล เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

ราชบุรี – พม.ราชบุรี จัดประชุมสมัชชาครอบครัวพร้อมขยายผล เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมสมัชชาครอบครัว เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว พร้อมขยายผลการประชุม เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติความเท่าเทียมทางเพศ, การเข้าถึงบริการและการบังคับใช้กฎหมาย, การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

วันนี้ 25 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารราชบุรีเกมส์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวลดความรุนแรง และรับทราบผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวาระการประชุมที่สำคัญ ในครั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2561 ประกอบด้วย 4 ประเด็น ที่ต้องดำเนินการให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนความรุนแรงในครอบครับและสังคมต่อไป ประกอบด้วย การสร้างกระแสสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติความเท่าเทียมทางเพศ การเข้าถึงบริการและการบังคับใช้กฎหมาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัวโดยกลไกชุมชนและท้องถิ่น และปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว อาทิ เด็กถูกทอดทิ้ง ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: