พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ห้องห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รุ่นที่ 2 โดยภายในงานมีพล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎา นนท์ .ผบก.อก.สตม ตำรวจในสังกัด สตม. ให้การต้อนรับ
โดยการบรรยายครั้งนี้มีพล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รองผบก.ตส.2 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย วิชางานสารบรรณและงานธุรการ

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “งานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและหน่วยเบิกจ่าย โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความรู้ด้านงานสารบรรณและงานธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานกฎหมาย งานวินัย งานการเงิน การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดมาแล้ว 1รุ่น ได้ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่2 มีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าอบรม 132 คน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค.

ทั้งนี้งานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายวินัยการเงิน การคลัง เป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ที่ผู้บริหารของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ให้ความสำคัญกับงานอำนวยการ อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่างหนังสือราชการ ชนิด ประเภท รูปแบบ ของหนังสือราชการ ตลอดจนการใช้ถ้อยคำ สำนวนในหนังสือราชการได้ถูกต้อง รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังมีขั้นตอนที่ซับซ้อน สามารถอ้างกฎหมาย และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ก็สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กร และเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ทันตามกำหนดเวลา ไม่เกิดความเสียหาย มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ผบช.สตม. กล่าว
ขอบคุณข้อมูลข่าว
พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม
ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: