นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ

วันนี้ (12 ธ.ค. 61) เวลา 12.00 น. ที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมในการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับกว่า 1,000 คน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ประมาณ 4,305.746 ตารางกิโลเมตรเศษ หรือประมาณ 2,690,625 ล้านไร่ ประกอบด้วย 8 อำเภอ 53 ตำบล 617 หมู่บ้าน 60 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีประชากร 420,991 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) พ.ศ. 21,286 ล้านบาท รายได้ต่อหัวประชากร 60,457 บาทต่อปี เป็นลำดับที่ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 71 ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง พืชผัก ผลไม้ โดยจังหวัดบึงกาฬ ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการผลิต และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการภาครัฐ การศึกษา การสาธารณสุข การดูแลผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ส่งผลให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ โครงการถนนยางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการข้าวครบวงจร การดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองเลิง และโครงการคืนถังขยะ

กองสารนิเทศ สป.มท.
12 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: