ราชบุรี  – ท.เมืองราชบุรี จัดประชุมสร้างความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล

ราชบุรี – ท.เมืองราชบุรี จัดประชุมสร้างความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสร้างความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชน และมีสภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน

วันนี้ 13 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจ และจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2551 โดยมีเจตนารมร์เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบล เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงการทำงานร่วมระหว่างชุมชน กลุ่มองค์กร และกลไก สถาบันฯ หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ให้ร่วมกันพัฒนาตำบลสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้หน่วยงานของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยในการนี้การจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน พื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองราชบุรี ในวันนี้มีจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 35 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาของชุมชน และมีสภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ในการจัดประชุมสร้างความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล มีนายทองใบ สิงสีทา เจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษปฏิบัติการุชมชนสถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้บรรยายให้ความรู้ตอกย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบล จากนั้นนางสาว วิภาศศิ ช้างทอง คณะกรรมการดำเนินการสภาองค์กรชุมชนภาคกลาง และตะวันตก พร้อมนางสาว พัชร เอี่ยมพ่วง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยตามชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อคัดเลือกผู้แทนชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อจัดทำเอกสารแบบคำขอจดแจ้งชุมชน (แบบ จช.) ต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: