ราชบุรี  – เปิดงานอลังการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดน้ำหลัก 5

ราชบุรี – เปิดงานอลังการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีตลาดน้ำหลัก 5

วันนี้ 14 ธ.ค.61) ที่วัดประสาทสิทธิ์ ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านประสาทสิทธิ์ชุมชนหลักห้า หรือตลาดน้ำหลักห้า วัดประสาทสิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก โดยมีนายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีพระครู ประภัสสรวรคุณ เจ้าอาวาสวัดประสาทสิทธิ์, นายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนไผ่, นางกิตต์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี, นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ครูอาจารย์ นักเรียน และนักท่องเที่ยวทั้งจากในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านประสาทสิทธิ์ชุมชนหลักห้า หรือตลาดน้ำหลักห้า วัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการจนผู้เข้าร่วมงานต้องตื่นตาตื่นใจกับพิธีเปิดงานดังกล่าว

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง และสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ ให้แก่ชุมชน โดยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรอง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความโดดเด่นมากขึ้น และย้อนกลับมาเป็นรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ในส่วนอำเภอดำเนินสะดวก ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยมีบ้านประสาทสิทธิ์ชุมชนหลักห้า หรือตลาดน้ำหลักห้า วัดปราสาทสิทธิ์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณโครงการดังกล่าว โดยวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจนฤทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดประสาทสิทธิ์ อยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก มีประวัติมายาวนานกว่า 150 ปี และชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาศักยภาพด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชน ต่อยอดเพิ่มมูลค่าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวกระแสหลักเมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ตามแผนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ”ไทยนิยมยั่งยืน”

สำหรับภายในงานพิธีเปิด ได้จัดให้รองผู้ว่าฯหญิง จังหวัดราชบุรี นั่งขบวนเรือที่ประดับตบแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด จากโรงเรียนวันทามารีอา ไปยังวัดประสาทสิทธิ์ เพื่อเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดน้ำหลักห้า วัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่และอลังการมาก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยมีพัฒนาการชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกเป็นแม่เรือใหญ่ในการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้จัดซุ้มจำหน่ายสินค้า OTOP พื้นบ้านไว้รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ทั้งอาหาร และของใช้ และยังมีกิจกรรมนั่งเรือ ชม ชิม ช้อป แชะ ตลาดน้ำหลักห้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: