ราชบุรี  – อบจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย รุ่นที่ 3

ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย รุ่นที่ 3

วันที่ 26 ธ.ค.61) หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 โดยมีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจาก นายมณตาล อินทรสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย เป็นโครงการหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสริภาพและหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึกทางการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโตให้มีวิถีชีวิตตามครรลองประชาธิปไตย ใส่ใจกิจกรรมทางการเมือง การปกครองประเทศ โดยเฉพาะการปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค. โดยมีครูอาจารย์ และนักเรียกนักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 200 คน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: