เปิดรายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 62

เปิดรายการสินค้าและบริการควบคุม ปี 62

รัฐบาลให้ความเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 62 จำนวน 52 รายการ จำแนกเป็น 46 สินค้า และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62

โดยคงรายการสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 50 รายการ จำแนกเป็น 45 สินค้า 5 บริการ

ปรับเพิ่มข้อความสินค้าควบคุม 1 รายการ คือ ข้าวสาลี ปรับเป็น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์มีการนำเข้าข้าวบาร์เลย์มากขึ้น

และยกเลิกรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1. เยื่อกระดาษ เนื่องจากภาวะการค้าปกติ ราคาค่อนข้างทรงตัว

2. แบตเตอรี่รถยนต์ เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตมีการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

3. เม็ดพลาสติก เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายและตลาดมีการแข่งขันสูง จึงไม่มีปัญหาด้านกลไกราคา

4. น้ำตาลทราย เพื่อให้สอดคล้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ประกาศลอยตัวน้ำตาลทรายและปล่อยราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด ตลาดมีการแข่งขันและปัจจุบันราคาน้ำตาลลดลง

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุมจำนวน 2 รายการ คือ

1. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค (หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์) เพื่อให้มีการกำกับดูแลให้ครอบคลุมถึงเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และมีการใช้ในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก เช่น ผ้าพันแผล สายน้ำเกลือ เข็มฉีดยา เป็นต้น

2. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค (หมวดบริการ) เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสูงเกินจริง

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาความพร้อมก่อนที่จะกำหนดมาตรการที่เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และเป็นผู้กำหนดมาตรการดูแลให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลและรับบริการทางการแพทย์

ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

ทำไมต้องประกาศรายการสินค้าและบริการควบคุม?

พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาสินค้าตามความเป็นจริงในปัจจุบัน

ส่งผลทำให้ ปี 2562 บัญชีรายการสินค้าและบริการควบคุม มีจำนวน 52 รายการ จำแนกเป็น 10 หมวดสินค้า แบ่งเป็นสินค้า 46 รายการ และ 1 หมวดบริการ แบ่งเป็น 6 บริการ ดังนี้

หมวดสินค้า 10 หมวด แบ่งเป็น 46 รายการ

1. หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
1) กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
2) กระดาษพิมพ์และเขียน

2.หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง จำนวน 2 รายการ
3) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
4) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก

3.หมวดปัจจัยทางการเกษตร จำนวน 6 รายการ
5) เครื่องสูบน้ำ
6) ปุ๋ย
7) ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
8) รถเกี่ยวข้าว
9) รถไถนา
10) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

4.หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 2 รายการ
11) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
12) น้ำมันเชื้อเพลิง

5.หมวดยารักษาโรค จำนวน 2 รายการ
13) ยารักษาโรค
14) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค

6.หมวดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
15) ท่อพีวีซี
16) ปูนซีเมนต์
17) สายไฟฟ้า
18) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

7.หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ จำนวน 7 รายการ
19) ข้าวเปลือก ข้าวสาร
20)ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
21) ข้าวโพด
22) ผลปาล์มน้ำมัน
23) มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์
24) มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์
25) ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

8.หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 8 รายการ
26) กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
27) แชมพู
28) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
29) ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
30) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
31) ผ้าอนามัย
32) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
33) สบู่ก้อน สบู่เหลว

9.หมวดอาหาร จำนวน 12 รายการ
34) กระเทียม
35) ไข่ไก่
36) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
37) ทุเรียน
38) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
39) น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
40) แป้งสาลี
41) มังคุด
42) ลำไย
43) สุกร เนื้อสุกร
44) อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
45) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

10.หมวดอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ
46) เครื่องแบบนักเรียน

หมวดบริการ 1 หมวด แบ่งเป็น 6 บริการ

47) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
48) บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
49) บริการทางการเกษตร
50) บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ
51) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า
52) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: