สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดฝึกอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมบรรจงบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี การฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของภาคไปสู่ผลสัมฤทธิ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยทั้ง ๕ จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดละ ๒ ครั้งๆละ ๑๐๐ คน รวม ๑,๐๐๐ คน เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้ง ๕ จังหวัด เพิ่มช่องทางสื่อสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจตระหนักร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการสร้างความสามารถการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนามุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน
ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ประกอบด้วย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องการยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการฝึกอบรมเน้นการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลได้แก่ ไลน์ : กลุ่มข่าวอ่าวไทย สุราษฎร์ และ เฟสบุ๊ค กลุ่ม “กลุ่มข่าวอ่าวไทย” และเครือข่ายสื่อบุคคล ไว้สำหรับเชื่อมโยงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยอีก ๔ จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link