รองผวจ.ฯ สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 75 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้

รองผวจ.ฯ สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 75 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 75 ประจำปี 2562 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมการเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน 95 คน ใช้เวลาในการอบรม 12 วัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญภารกิจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อนุมัติให้กรมการปกครองจัดการศึกษาอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพิ่มศักยภาพความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและปลัดอำเภอ ในระดับพื้นที่ตำบล และหมู่บ้าน ในการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาวิสัยทัศน์การทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกำลังสำคัญการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน เพราะว่าเป็นผู้ที่รู้ปัญหาในพื้นที่ และมีความพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบ สามารถนำปัญหารายงานต่อระดับอำเภอและจังหวัดต่อไปได้อย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องมีคุณธรรม การทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามระบบคุณธรรมตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งขอให้ถือปฏิบัติไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เข้าใจกฎหมาย เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และควรพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งถ้าเข้าใจตามหลักการนี้ก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติกับประชาชนที่ตนเองดูแลอยู่ให้มีความสงบร่มเย็นได้.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: