ชี้แจงการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุ 70 ปี

ชี้แจงการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุ 70 ปี
นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (สนค.) กทม. กล่าวกรณีมีข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้ข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปว่า การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรณีการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพเช่นเดียวกับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 200,000 บาทแรก และ 200,000 บาท เมื่ออายุครบ 65 ปี ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการ สนค. ได้ประสานไปยังสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรณีที่ต้องรอกฎกระทรวงในการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี ส่งผลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 70 ปี เช่นเดียวกัน
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีคำวินิจฉัยว่า การออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพดังกล่าวของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องรอการออกกฎกระทรวงจากกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานคร มิได้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: