พล จตุพล นักธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพันล้านรับรางวัลดัง!!!!!

หลายคนอาจคุ้นชื่อนายประมงจากรายการอายุน้อยร้อยล้านหรือชื่อจริง คุณพล จตุพล เก็งวินิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอ็นเอส อันดามัน จำกัดเจ้าของแบรนด์อาหารแปรรูปชื่อดัง” นายประมง” ได้เข้ารับรางวัล นักธุรกิจยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล แห่งปีในงาน “ Thailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3 จากชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดงานเสวนา “เยาวชนสร้างชาติสู่นักธุรกิจพันล้านในยุคดิจิทัล”และพิธีมอบรางวัล “Thailand Kids Awards 2020และรางวัลThailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและภาคประชาชนสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและยกระดับศักยภาพของคนไทยและกิจการต่างๆของคนไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งในเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมทั้งรูปแบบการทำงานเพื่อสังคมซึ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

โดยงานรับรางวัล “ Thailand Digital Awards 2020 ” ครั้งที่ 3 ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ จัดขึ้น ณ โรงแรม อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพฯได้มีการคัดเลือกผู้สร้างคุณประโยชน์สาขาต่างๆทั้งทางด้านวงการบันเทิง การเมือง สังคมและภาคธุรกิจ ซึ่งไม่เฉพาะบุคคลซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังมีบุคคลที่เป็นสตาร์ทอัพด้านธุรกิจจากประเทศในแถบอาเซียนเข้ารับรางวัลด้วย เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น
เช่นคุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ว่าที่ผู้สมัครส.ก.เขตบางกะปิพรรคเพื่อไทย คุณสุมณี คุณะเกษม , ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้บริหารสถานีโทรทัศนดาวเทียมipm ,ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณอรรคพันธ์ นะมาตร์ คุณโตนนท์ วงศ์บุญ คุณภูษณุ วงศาวณิชชากร เป็นต้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: