สระแก้ว – แรงงานต่างด้าวได้เฮ !! ทยอยแห่กลับบ้านสงกรานต์โดยไม่มีความผิด สั่งห้ามเรียกรับผลประโยชน์เด็ดขาด ด่านอรัญประเทศเริ่มคึกคักเขมรเดินทางกลับจำนวนมาก


สระแก้ว – แรงงานต่างด้าวได้เฮ !! ทยอยแห่กลับบ้านสงกรานต์โดยไม่มีความผิด สั่งห้ามเรียกรับผลประโยชน์เด็ดขาด ด่านอรัญประเทศเริ่มคึกคักเขมรเดินทางกลับจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ล่าสุด จังหวัดสระแก้วได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ รง.0316/050321 ซึ่งลงนามโดยนายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เรื่องการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ได้โดยไม่มีความผิด ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 เห็นชอบผ่อนผันให้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย.61 และต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ ภายในวันที่ 30 เม.ย.61 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ระบุอีกว่า ทางกรมการจัดหางานได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมติ ครม.และให้จัดหางานจังหวัดประสานนายจ้างเพื่อแจ้งแรงงานต่างด้าวให้รับทราบข้อมูลการผ่อนผัน โดยให้นายจ้างยื่นคำขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ และออกหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศให้กับแรงงานต่างด้าวตามคำร้องขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และจัดเก็บข้อมูลการออกหนังสือรับรองให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อรายงานให้กับกรมการจัดหางานทราบทุกวัน 

ทั้งนี้ ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านตรวจคนเข้าเมือง ประสานข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก ของแรงงานต่างด้าวด้วย ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการออกกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 39 วรรค 2 สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. …. และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อรองรับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวต่อไป
สำหรับการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 จังหวัดสระแก้ว ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 นี้ โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการกันทุกภาคส่วนและประชารัฐ 10 ประเด็น โดยกรณีของแรงงานต่างด้าว มีข้อสั่งการให้ด่านตรวจตามชายแดนจังหวัดสระแก้ว ดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับประเทศ ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม สำหรับบรรยากาศการเดินทางกลับประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบว่า ที่สถานีรถไฟอรัญประเทศ เมื่อเวลา 12.00 น.หลังขบวนรถไฟเที่ยวแรกจากกรุงเทพเข้าเทียบชานชาลา มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 แล้วจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเดินทางกันเป็นครอบครัวและขนข้าวของที่ซื้อจากประเทศไทยไปฝากญาติพี่น้องในฝั่งประเทศกัมพูชา ทำให้บริเวณด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้า-ออกเพื่อกลับประเทศ มีจำนวนมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายเท่าตัว.


นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link